Esteu aquí

Comissió del Torn d'Ofici

Comissió del torn d'ofici

La Comissió del Torn d'Ofici és l'òrgan col·legial encarregat especialment d'estudiar les qüestions

relacionades amb la prestació del servei de la defensa d'ofici per part del Col·legi. El seu informe serà preceptiu en qualsevol decisió que afecti al servei.

La direcció i execució concreta de l'organització dels torns i del Servei d'Orientació Jurídica correspon a la Comissió del Torn d'Ofici així com també ho serà la proposició d'adopció de qualsevol decisió necessària per al funcionament del servei, sense perjudici de les facultats que legalment i estatutàriament corresponen a la Junta de Govern.

 

La Comissió del Torn d'Ofici té com a finalitat principal la de dirigir el funcionament del Servei d'Orientació Jurídica, del Servei del Torn d'Ofici i de l'assistència als justiciables, per delegació de la Junta de Govern.

Les seves funcions entre d'altres són les següents:

a) Emetre informe sobre les qüestions relacionades amb la prestació del servei de la defensa d'ofici per part del Col·legi. El seu informe serà preceptiu en qualsevol decisió que afecti al servei.

b) Fer el seguiment del Servei d'Orientació Jurídica i del Servei del Torn d'Ofici, i informar la Junta de Govern i proposar-li les mesures necessàries per al seu correcte funcionament. Amb aquesta finalitat es faculta la Comissió per sol·licitar la informació necessària als advocats o advocades adscrits.

c) Assessorar la Junta de Govern en totes aquelles qüestions que tinguin relació directa amb el Torn d'Ofici i el servei.

d) Coordinar per delegació de la Junta, amb altres organismes i institucions públiques les mesures dirigides a la millora del servei.

e) Elaborar les propostes de normes de funcionament de la pròpia Comissió, que seran sotmeses a l'aprovació de la Junta de Govern del Col·legi.

f) Proposar a la Junta del Col·legi la incoació d'expedients sancionadors en matèria del Servei d'Orientació Jurídica i del servei del torn d'ofici.

g) Informar els advocats o advocades adscrits als serveis, mitjançant circulars, notes informatives o convocatòria de reunions, sobre les normes de funcionament, els criteris d'actuació adoptats per la Comissió i qualsevol altra comunicació rellevant per al bon funcionament del servei.

h) Comunicar a la Junta les incidències, denuncies o queixes referides a la prestació del serveis del torn.

i) Vetllar per la formació i especialització dels advocats o advocades adscrits als torns amb la finalitat d'assegurar un nivell de qualitat i de competència professional.

j) Acordar l'admissió o denegació d'accés als torns i al Servei d'Orientació Jurídica de les sol·licituds que es formulin, així com el cessament voluntari i l'excedència temporal dels advocats o advocades adscrits.

k) L'organització i funcionament dels torns de guàrdia.

l) Aquelles altres funcions que li atribueixi aquest reglament o la mateixa Junta de Govern i en especial tenir la informació més amplia sobre les subvencions públiques corresponent al SOJ i al Torn d'Ofici, la seva administració i el seu destí.